اولین کسی که باید به معرفیش بپردازم کسی نیس جز آقا کیا !


اقا کیا : ناظم مدرسه ، همیشه بزهکار لاغر و دراز ، چشماش همیشه خون ، دوست داره جدی رفتار کنه ولی کلا آدم خوش قلبیه !


دومین فرد کسی نیس جز کرمی که گاهی کرم هم میخونیمش !


آقا کرمی : چاغ ، شمالی ! همین تو کلمه براش بسه ! تکیه کلامش : برو آقآ ، سریع باش آقا ! کلا جوک مدرسه !


سومین هم آقا افشاره ! معاون پرورشی مدرسه که کلا اضافس !